ଆପଣ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?

ଅବସ୍ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ |ସେମାନେ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ବିକଶିତ |ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କରନ୍ତି |କମ୍ୱର ମେରୁଦଣ୍ଡର ଗତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ପେଟର ମାଂସପେଶୀର ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କିନ୍ତୁ ପେଲଭିସ୍ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ |ଦୁର୍ବଳ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ପେଲଭିକ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଲେନ୍ ଏବଂ କମ୍ୱର ବକ୍ରତାକୁ ବ lead ାଇପାରେ ଏବଂ ତଳ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବ increase ାଇପାରେ |

ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପେଟ ବ୍ୟାୟାମ ଉପକରଣ ଅଛି, ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ ରୋଲର ହେଉଛି ମ basic ଳିକ ଉପକରଣ |ତୁମେ ତୁମର ଅବସରେ ଘରେ କାମ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଜିମ୍ କୁ ଯାଅ, ବୃତ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ:

1. ପେଟର ରୋଲର୍ସ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରେକ୍ଟସ୍ ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରନ୍ତି |
2. FID ଯାହା ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ କାମ କରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ପେଟ୍ରିନିସ୍, ରେକ୍ଟସ୍ ପେଟ୍ରିନିସ୍ ଏବଂ ଓଲିକ୍ସ୍ |
3. ରୋଇଂ ମେସିନ୍, ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ପେଟକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବ |
4. ବାଇକ୍ ସ୍ପିନ୍ |ଏକ ସ୍ପିନ୍ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦର କ୍ରମାଗତ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଜଡିତ କରିଥାଏ, ବିଶେଷତ a ଛିଡା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ସ୍ପିନ୍ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ |
5. ଟ୍ରାଡମିଲ୍, ଚାଲିବା ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତ abdom ପେଟର ଚର୍ବି ହ୍ରାସ ପାଇଁ |
6. ଅଣ୍ଟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟର୍, ରେକ୍ଟସ୍ ପେଟ୍ରିନିସ୍ ଏବଂ ଓଲିକ୍ ପେଟ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇପାରେ |

କଳିଙ୍ଗଡୋ କଳିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଫିଟନେସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରେ!

https://www.qingdaokingdom.com/

2022-11-15


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -21-2022 |